"Návrat Montessori k budúcim učiteľom"

Projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Nadácie Tatrabanky - Program Vedieť viac.

Obdobie realizácie projektu: september 2013 - júl 2014

Stručné zhrnutie projektu:

Projekt je zameraný na naštartovanie spolupráce medzi občianskym
združením Emerka a Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove.
Cieľom projektu je prepojiť formálne a neformálne vzdelávanie.
Cieľovou skupinou sú vysokoškolskí študenti pripravujúci sa na rolu učiteľa -
vychovávateľa v materských,základných a špeciálnych školách.
Študenti budú v Montessori centre zriadenom našim o.z. Emerka priamymi
účastníkmi procesu rozvoja osobnosti dieťaťa prostredníctvom Montessori
pedagogiky v uzavretých skupinách. Hlavným benefitom pre študentov bude
možnosť konfrontovať si nadobudnuté teoretické vedomosti s reálnou
edukačnou praxou a nadobudnutie základných pedagogockých a
komunikačných kompetencií pre prácu s dieťaťom.

 

MONTESSORI v priestore formálneho a neformálneho

vzdelávania učiteľov

 

Odborný seminár

organizovaný v rámci riešenia projektu podporeného Nadáciou Tatra banky,

pod číslom 2013vv32Návrat Montessori k budúcim učiteľom,

v rámci grantového programu Vedieť viac 2013.

Dátum konania: 24. október 2013 o 10:00 hod.

 

Miesto konania: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov

 

Hlavným zámerom projektu Návrat Montessori k budúcim učiteľomje ponúknuť mladým ľuďom (vysokoškolákom) priestor prekonfrontáciuzískaných teoretických vedomostí na pôde akademickej s reálnou pedagogickou praxou.Ambíciou riešiteľského tímu je prostredníctvom prepojenia formálneho a neformálneho vzdelávania i výchovy, naštartovať a zefektívniť proces nadobúdania praktických spôsobilostí budúcich pedagógov a motivovať ich k sebarealizácii a aktívnej participácii v priebehu štúdia.

V projekte spolupracuje PF PU v Prešove s občianskym združením Emerka – rodinné oddychové centrum.

 

Tematické zameranie:odborný seminár je venovaný filozofii Montessori pedagogiky a jej prínosov pre prax budúcich učiteľov:

 • retrospektívny pohľad na princípy a metodiku práce Montessori a ich konfrontácia s aktuálnymi potrebami pedagogickej praxe,
 • nevyhnutnosť prepojenia  teórie a praxe u študentov učiteľstva za účelom získania autentických skúsenosti a nadobúdania kompetencií v reálnom edukačnom prostredí,
 • prepojenie  formálneho a neformálneho vzdelávania v priebehu pregraduálneho štúdia za účelom transformovania teoretických vedomostí na úroveň praktických spôsobilostí,
 • motivácia a angažovanieštudentov k účasti na projekte a aktívnej participácii v ňom, odkaz pre mládež: „Netrávte svoj čas, investujte ho do seba...“
 • výchova a jej súčasné „diagnózy“
 • otupená senzitivita dospelých „vnímať, pozorovať a rozumieť súčasným deťom a mládeži“,
 • príklady a svedectvá zo života „Čím si ma získalaMontessori?“
 • nadčasovosť Montessori odkazu.

Organizačné informácie:                                       

 • účasť na seminári je bez poplatku a nie je podmienená aktívnym vystúpením účastníkov,
 • hlavné príspevky seminára prednesú pozvaní hostia:
  • prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (prorektor pre vzdelávania a záležitostí študentov, Univerzita Pardubice)
  •  doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD. (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)
  •  MVDr. Eva Štarková (lektorka kurzov Montessori výchovy)
  •  doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. (Pedagogická fakulta  Prešovskej univerzity v Prešove)
  •  Mgr. Marta Fudalyová (lektorka Montessori kurzov a Montessori herne v Prešove)

Časový harmonogram seminára 10:00 – 13:00 hod.

 

10:00 Prívítanie a predstavenie hostí

 

10:10 – 10:15 Príhovor dekanky PF PU doc. Ing. Jany Burgerovej PhD.

10:15 – 10:25 Torzo projektu, zámery a ambície (PaedDr. Erika Novotná, PhD.)

 

10:30 – 11:30 príhovory pozvaných hostí

 

10:30 – 10:50 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

10:50 – 11:10 doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD.

11:10 – 11: 30 doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc

11:30  - 11:55 coffee break + výstava Montessori materiálu / StarchildMontessori

12:00 – 13:00 príhovory pozvaných hostí

12:10 – 12:30 MVDr. Eva Štarková

12:30 – 12:50 Mgr. Mária Heveriová

12:50 – 13:00 Mgr. Marta Fudalyová

 

13: 05     Záver /ukončenie

13:15      Obed pre pozvaných hostí

 

18:00     Benefičný koncert – miesto konania Plaza Beach Solivar

 

Zmena programu vyhradená!

 

Organizačný tím:

PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Mgr. Martina Vinjarová

Mgr. Marta Fudalyová

 

Aktuality:

Článok o odbornom seminári na stránkach Prešovského informačného servera.

https://pis.sk/clanok/12791/emerka_na_pedagogickej_fakulte_up.html